Agency

Dean:

Dong,Haizhou   Tel:8242850

Vice Deans:

Yu,Lin   Tel:8242490

Qiao,Xuguang  Tel:8242875

Luo,Xin   Tel:8242475

Tian,Baozhuang   Tel:8246028

Fu,Linshen   Tel:8242623

Department Directors:

Food Science:Chen,Yilun   Tel:8249553

Food Engineering:Zhang,Xin   Tel:8245855

Food Biotechnology:Du,Jinhua   Tel:8249157

Experimental Teaching Center :

Directors:Qiao,Julin   Tel:8242570

Vice Directors:Liu,Chuanfu    Tel:8242570